Soft Books, s.r.o. | Zprávy Alfa9 | Zákony Alfa9 | Eur-lex.cz | Změny zákonů | CzechLegislation.com

  Alfa CD Sledujeme! Najdeme! Ke stažení Podpora
 
přehled
o programu
obsah
video
demo
ceny a předplatné
ceny multilicencí
koupit
spolupráce

Směrnice a nařízení EU (ES, EHS) v Alfa CD

V Alfa CD uveřejňujeme vybrané směrnice a nařízení EU. Zaměřujeme se zejména na předpisy s ekonomickým významem (daně, účetnictví), pracovně právním významem a také na předpisy s dopadem na spotřebitele (bezpečnost výrobků atd.). A co je nejdůležitější: všechny udržujeme v úplném znění! Alfa CD je díky tomu jedinečným zdrojem aktualizovaných předpisů EU.

Předpisy označujeme jak současným značením, který je používán v Úředním věstníku a v systému Eur-lex, tak i starším značením Celex.

Pozn.: Pokud hledáte nějaký dokument EU, využijte stránku eurlex.cz.

Úplný seznam

Uvádíme kompletní seznam všech předpisů EU uveřejněných v programu Alfa CD. Předpisy jsou rozděleny do oborů shodně s dělením v Alfa CD.

Pozn.: V seznamu jsou uvedeny jen předpisy EU. Alfa CD obsahuje obdobně zařazené dokumenty české legislativy, viz obsah.

 

Rozbalit / sbalit celý seznam

 • Aktuality, přehledy, seznamy
  • Klasifikace, číselníky
   • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2195/2002/ES, o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Celex 32002R2195)
 • Autorské právo
  • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 2868/95/ES, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Celex 31995R2868)
  • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 2869/95/ES o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Celex 31995R2869)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008 , kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Celex 32008L0095)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Celex 32001L0029)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/84/ES o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (Celex 32001L0084)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Celex 32004L0048)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/9/ES o právní ochraně databází (Celex 31996L0009)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů (Celex 31998L0044)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (Celex 32006L0116)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů (Celex 32009L0024)
  • Směrnice Rady č. 93/83/EHS o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (Celex 31993L0083)
 • Bezpečnost práce, požární ochrana, hygiena
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 304/2003/ES o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Celex 32003R0304)
  • Rozhodnutí Evropské centrální banky 2008/402/ES ze dne 15. května 2008 o postupech pro bezpečnostní akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura ve vztahu k eurobankovkám (Celex 32008D0003)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Celex 32006L0118)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Celex 32007L0060)
  • Směrnice Evropského Parlamentu a Rady Evropské Unie č. 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Celex 31998L0034)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 92/29/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel (Celex 31992L0029)
  • Bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky
   • Druhá směrnice Komise 82/434/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Celex 31982L0434)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 106/2008/ES o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (Celex 32008R0106)
   • Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (Celex 32009R0107)
   • Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Celex 32008R1275)
   • Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (Celex 32009R0244)
   • Nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (Celex 32009R0278)
   • První směrnice Komise 80/1335/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Celex 31980L1335)
   • Rozhodnutí Komise 2006/502/ES ze dne 11. května 2006, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (Celex 32006D0502)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Celex 31999L0045)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Celex 31999L0005)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů (Celex 31999L0094)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Celex 32001L0095)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS (Celex 32007L0045)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Celex 32009L0048)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Celex 31994L0062)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2004/108/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS (Celex 32004L0108)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2004/22/ES o měřicích přístrojích (Celex 32004L0022)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (Celex 32005L0032)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2009/34/ES o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (Celex 32009L0034)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES ze dne 3. září 1996 o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost (Celex 31996L0057)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2003/80/ES, kterou se stanoví symbol pro trvanlivost kosmetických prostředků uvedený v příloze VIIIa směrnice Rady 76/768/EHS (Celex 32003L0080)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2006/125/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Celex 32006L0125)
   • Směrnice Rady 84/500/EHS ze dne 15. října 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami (Celex 31984L0500)
   • Směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob (Celex 31987L0404)
   • Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku (Celex 31992L0075)
   • Směrnice Rady č. 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů (Celex 31975L0324)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 92/42/EHS o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva (Celex 31992L0042)
   • Třetí směrnice Komise 83/514/EHS ze dne 27. září 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Celex 31983L0514)
  • Jaderná zařízení
   • Rozhodnutí Komise č. 2007/530/Euratom ze dne 17. července 2007 o zřízení Evropské skupiny na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem (Celex 32007D0530)
  • Ochrana veřejného zdraví
   • Nařízení Komise (ES) č. 847/2000 ze dne 27. dubna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke kritériím pro stanovení léčivého přípravku jako léčivého přípravku pro vzácná onemocnění a definice pojmů podobný léčivý přípravek a klinická nadřazenost (Celex 32000R0847)
   • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007 , kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008-2013) (Celex 32007D1350)
   • Rozhodnutí Komise 2000/479/ES ze dne 17. července 2000 o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (Celex 32000D0479)
   • Rozhodnutí Komise 2003/641/ES ze dne 5. září 2003 o používání barevných fotografií nebo jiných ilustrací jako zdravotních varování na baleních tabákových výrobků (Celex 32003D0641)
   • Rozhodnutí Komise č. 2000/96/ES ze dne 22. prosince 1999 o přenosných nemocích, které musí být postupně podchyceny sítí Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (Celex 32000D0096)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/30/ES o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství (Celex 32002L0030)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Celex 32002L0049)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/98/ES, kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek a kterou se mění směrnice 2001/83/ES (Celex 32002L0098)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2004/107/ES o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší (Celex 32004L0107)
   • Směrnice Evropského parlamentu aRady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (Celex 32001L0037)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2002/67/ES o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Celex 32002L0067)
   • Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Celex 31999L0031)
   • Směrnice Rady č. 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Celex 31996L0059)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 96/29/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření (Celex 31996L0029)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 97/43/Euratom o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/Euratom (Celex 31997L0043)
  • Státní dozor nad bezpečnostní práce, vyhrazená zař
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 94/9/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Celex 31994L0009)
   • Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008 , kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití (Celex 32008L0043)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (Celex 32000L0039)
   • Směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití (Celex 31993L0015)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2003/122/EURATOM o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů (Celex 32003L0122)
  • Stavebnictví a hornictví
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 97/808/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o podlahoviny a venkovní povrchy (Celex 31997D0808)
   • Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (Celex 31989L0106)
  • Zemědělství, lesní hospodářství a potravinářství
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Celex 32004R0852)
   • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Celex 32004R0853)
   • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Celex 32004R0882)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Celex 32006R1924)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1925/2006/ES o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Celex 32006R1925)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Celex 32004R1935)
   • Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Celex 32006R1881)
   • Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Celex 32006R1898)
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 1895/2005/ES o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (Celex 32005R1895)
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 37/2005/ES o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě (Celex 32005R0037)
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 608/2004/ES o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů (Celex 32004R0608)
   • Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (Celex 32002R2371)
   • Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (Celex 32006R0509)
   • Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Celex 32006R0510)
   • Nařízení Rady 485/2008/ES ze dne 26. května 2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy (Celex 32008R0485)
   • Rozhodnutí Komise č. 2001/303/ES ze dne 11. dubna 2001 o podmínkách pro tlumení a eradikaci slintavky a kulhavky u ohrožených druhů podle článku 13 směrnice 85/511/EHS (Celex 32001D0303)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2006/504/ES ze dne 12. července 2006, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (Celex 32006D0504)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (Celex 32009L0054)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Celex 32000L0013)
   • Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami (Celex 32007L0042)
   • Směrnice Komise 2008/60/ES ze dne 17. června 2008 , kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách (Celex 32008L0060)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 1999/21/ES o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely (Celex 31999L0021)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2001/15/ES o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu (Celex 32001L0015)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2006/141/ES o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (Celex 32006L0141)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2008/5/ES o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, při označování určitých potravin (Celex 32008L0005)
   • Směrnice Rady 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (Celex 32001L0114)
   • Směrnice Rady 82/711/EHS, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (Celex 31982L0711)
   • Směrnice rady 83/418/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých druhů mléčných bílkovin (kaseinů a kaseinátů) určených k lidské spotřebě (Celex 31983L0417)
   • Směrnice Rady č. 78/142/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů obsahujících monomerní vinylchlorid a určených pro styk s potravinami (Celex 31978L0142)
 • Cla, vývoz, dovoz
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (Celex 32004R0638)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1889/2005/ES o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící (Celex 32005R1889)
  • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 1891/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (Celex 32004R1891)
  • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 2454/93/ES, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Celex 31993R2454)
  • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 754/2004/ES o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Celex 32004R0754)
  • Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků (Celex 32009R0116)
  • Nařízení Rady č. 207/2009/ES ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Celex 32009R0207)
  • Nařízení Rady č. 260/2009/ES ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu (kodifikované znění) (Celex 32009R0260)
  • Nařízení Rady č. 625/2009/ES ze dne 7. července 2009 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (Celex 32009R0625)
  • Nařízení Rady č. 918/83/EHS ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (Celex 31983R0918)
  • Nařízení Rady Evropské Unie č. 1383/2003/ES o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (Celex 32003R1383)
  • Nařízení Rady Evropské Unie č. 2679/98/ES o fungování vnitřního trhu ve vztahu k volnému pohybu zboží mezi členskými státy (Celex 31998R2679)
  • Nařízení Rady Evropské Unie č. 515/97/ES o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Celex 31997R0515)
  • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 2913/92/EHS, kterým se vydává Celní kodex Společenství (Celex 31992R2913)
  • Rozhodnutí Rady 87/415/EHS ze dne 15. června 1987 o uzavření Úmluvy mezi Evropským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu (Celex 31987D0415)
  • Rozhodnutí Rady Evropské Unie č. 2003/231/ES o přistoupení Evropského společenství k Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů (Kjótská úmluva) (Celex 32003D0231)
  • Rozhodnutí Rady Evropských Společenství č. 85/187/EHS, kterým se jménem Společenství přijímá doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 15. června 1983 o boji proti celním podvodům s kontejnery (Celex 31985D0187)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích (Celex 32009L0012)
  • Směrnice Rady 2008/55/ES ze dne 26. května 2008 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření (Celex 32008L0055)
  • Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem (Celex 31987L0217)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 83/183/EHS o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu (Celex 31983L0183)
 • Daně
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Celex 32007L0064)
  • Směrnice Rady 2008/7/ES ze dne 12. února 2008 o nepřímých daních z kapitálových vkladů (Celex 32008L0007)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Celex 32003L0109)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného (Celex 31977L0799)
  • Daň z přidané hodnoty
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 116/2005/ES, Euratom o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Celex 32005R0116)
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 1925/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty (Celex 32004R1925)
   • Nařízení Rady č. 918/83/EHS ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (Celex 31983R0918)
   • Nařízení Rady evropské unie č. 1798/2003/ES o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/92 (Celex 32003R1798)
   • Prováděcí nařízení Rady EU č. 282/2011/EU ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Celex 32011R0282)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 1999/622/ES, Euratom o nakládání s vratkami DPH subjektům nepovinným k dani a subjektům povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely provádění směrnice Rady 89/130/ES, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (Celex 31999D0622)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 98/527/ES, Euratom o zohlednění neodvedené DPH (rozdílu mezi teoretickým a skutečným příjmem z DPH) v národních účtech (Celex 31998D0527)
   • Rozhodnutí Rady č. 2009/118/ES ze dne 10. února 2009 , kterým se České republice a Spolkové republice Německo povoluje použít opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Celex 32009D01418)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Celex 32000L0059)
   • Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (Celex 32007L0074)
   • Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (Celex 32008L0009)
   • Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009 , kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (Celex 32009L0132)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Celex 32006L0112)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 68/221/EHS o společné metodě výpočtu průměrných sazeb stanovených v článku 97 Smlouvy (Celex 31968L0221)
   • Třináctá Směrnice Rady č. 86/560/EHS, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství (Celex 31986L0560)
  • Daně spotřební
   • Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Celex 32009R0684)
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 31/96/ES o potvrzení o osvobození od spotřební daně (Celex 31996R0031)
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 3199/93/ES o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně (Celex 31993R3199)
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 3649/92/EHS o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství (Celex 31992R3649)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně (Celex 32008L0122)
   • Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Celex 32008L0118)
   • Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (Celex 32011L0064)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Celex 32003L0096)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 95/60/ES o daňovém značení plynových olejů a petroleje (Celex 31995L0060)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Celex 31992L0083)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů (Celex 31992L0084)
  • Daně z příjmů
   • Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (Celex 32009L0133)
   • Směrnice Rady Evropské unie č. 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Celex 32003L0048)
   • Směrnice Rady Evropské unie č. 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (Celex 32003L0049)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 90/434/ES o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (Celex 31990L0434)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 90/435/ES o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Celex 31990L0435)
  • Mezinárodní smlouvy
   • Rozhodnutí Rady č. 2009/118/ES ze dne 10. února 2009 , kterým se České republice a Spolkové republice Německo povoluje použít opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Celex 32009D01418)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Celex 32000L0059)
   • Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (Celex 32007L0074)
   • Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009 , kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (Celex 32009L0132)
   • Směrnice Rady Evropské unie č. 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Celex 32003L0048)
   • Směrnice Rady Evropské unie č. 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (Celex 32003L0049)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Celex 32006L0112)
   • Třináctá Směrnice Rady č. 86/560/EHS, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství (Celex 31986L0560)
   • Andorra
    • Dohoda mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím č. 1204 z roku 2004, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (Celex 22004A1204)
   • Lichtenštejnsko
    • Dohoda mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím č. 1224 z roku 2004, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (Celex 22004A1224)
   • Monako
    • Dohoda mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím č. 121 z roku 2005, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (Celex 22005A0121)
   • Švýcarsko
    • Dohoda mezi evropským společenstvím a švýcarskou konfederací č. 1229 z roku 2004, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (Celex 22004A1229)
  • Správa daní a poplatků
   • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady evropské Unie č. 1073/1999/ES o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (Celex 31999R1073)
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 2869/95/ES o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Celex 31995R2869)
   • Nařízení Rady Evropské Unie č. 1074/99/ Euratom o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (Celex 31999R1074)
   • Nařízení Rady evropské Unie č. 2185/96/ES, Euratom o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Celex 31996R2185)
   • Nařízení Rady evropské Unie č. 2988/95/ES, Euratom o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Celex 31995R2988)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 1999/352/ES, ESUO, Euratom o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (Celex 31999D0352)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 1999/396/ES, ESUO, Euratom o podmínkách a postupech vnitřního vyšetřování pro boj proti podvodům, úplatkářství a jiné nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství (Celex 31999D0396)
   • Rozhodnutí Rady Evropské Unie č. o 1999/394/ES, Euratom podmínkách a postupech vnitřního vyšetřování pro boj proti podvodům, úplatkářství a jiné nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství (Celex 31999D0394)
   • Směrnice Evropského Parlamentu a Rady evropské Unie č. 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Celex 32005L0060)
   • Směrnice Rady 2009/55/ES ze dne 25. května 2009 o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalé přemístění osobního majetku soukromých osob z členského státu (kodifikované znění) (Celex 32009L0055)
 • Doprava
  • Nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy (Celex 31970R1108)
  • Nařízení Rady č. 169/2009/ES ze dne 26. února 2009 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Celex 32009R0169)
  • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 1017/68/EHS o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Celex 31968R1017)
  • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 2988/74/EHS o promlčení v záležitostech stíhání a výkonu práva v oblasti dopravy a hospodářské soutěže v Evropském hospodářském společenství (Celex 31974R2988)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Celex 32008L0068)
  • Letecká
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Celex 32008R1008)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (Celex 32006R1107)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Celex 32005R2111)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Celex 32008R0216)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Celex 32008R0300)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1592/2002/ES o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Celex 32002R1592)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 261/2004/ES, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Celex 32004R0261)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 549/2004/ES, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Celex 32004R0549)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 550/2004/ES o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (Celex 32004R0550)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 551/2004/ES o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (Celex 32004R0551)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 552/2004/ES o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (Celex 32004R0552)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 785/2004/ES o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel (Celex 32004R0785)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 847/2004/ES o sjednávání a provádění dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách (Celex 32004R0847)
   • Nařízení Komise (ES) č. 2096/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb (Celex 32005R2096)
   • Nařízení Komise (ES) č. 351/2008 ze dne 16. dubna 2008 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o stanovení priorit pro prohlídky na odbavovací ploše u letadel, která používají letiště Společenství (Celex 32008R0351)
   • Nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008 , kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005 (Celex 32008R0482)
   • Nařízení Komise č. 185/2010/EU ze dne 4. března 2010 , kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Celex 32010R0185)
   • Nařízení Komise č. 474/2006/ES ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Celex 32006R0474)
   • Nařízení Komise č. 820/2008/ES ze dne 8. srpna 2008 , kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví (Celex 32008R0820)
   • Nařízení Rady č. 487/2009/ES o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) (Celex 32009R0487)
   • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 3922/91/EHS o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Celex 31991R3922)
   • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 3975/87/EHS, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy (Celex 31987R3975)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/30/ES o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství (Celex 32002L0030)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/42/ES o hlášení událostí v civilním letectví (Celex 32003L0042)
  • Silniční
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009 , kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Celex 32009R1071)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Celex 32009R1072)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Celex 32009R1073)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Celex 32011R0181)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 561/2006/ES o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Celex 32006R0561)
   • Nařízení Komise č. 581/2010/EU ze dne 1. července 2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče (Celex 32010R0581)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (Celex 32000L0053)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Celex 32005L0064)
   • Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (Celex 32008L0096)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Celex 32009L0033)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/79/ES ze dne 13. července 2009 o zádržných zařízeních pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech (Celex 32009L0079)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (Celex 32002L0015)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2006/126/ES o řidičských průkazech (přepracované znění) (Celex 32006L0126)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Celex 32006L0022)
   • Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (Celex 31995L0050)
  • Vodní
   • Nařízení Komise (ES) č. 324/2008 ze dne 9. dubna 2008 , kterým se stanoví revidované postupy provádění inspekcí Komise v oblasti námořní bezpečnosti (Celex 32008R0324)
   • Nařízení Rady (ES) č. 718/1999 ze dne 29. března 1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství (Celex 31999R0718)
   • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 479/92/EHS o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Celex 31992R0479)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků (Celex 32001L0025)
   • Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení (Celex 31996L0098)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 92/29/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel (Celex 31992L0029)
  • Železniční
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Celex 32007R1371)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 881/2004/ES o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) (Celex 32004R0881)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007/ES ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Celex 32007R1370)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Celex 32001L0014)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (Celex 32004L0049)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Celex 32008L0057)
   • Směrnice Rady 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání licencí železničním podnikům (Celex 31995L0018)
 • Občanské právo
  • Doporučení Komise 2008/355/ES ze dne 5. prosince 2007 o uvádění znění článku 20 Smlouvy o ES v cestovních pasech (Celex 32008H0355)
  • Listina základních práv Evropské unie - 2007/C 303/01 (Celex 32007X1214)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (Celex 32006R1922)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Celex 32008R0593)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Celex 32004R0805)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Celex 32009R0810)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1081/2006/ES ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (Celex 32006R1081)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1927/2006/ES ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Celex 32006R1927)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 763/2008/ES ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů (Celex 32008R0763)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 767/2008/ES ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Celex 32008R0767)
  • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 1560/2003/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Celex 32003R1560)
  • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Celex 32001R0044)
  • Nařízení Rady (ES) č. 693/2008 ze dne 8. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Slovensku (Celex 32008R0693)
  • Nařízení Rady (ES) č. 694/2008 ze dne 8. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Slovensko (Celex 32008R0694)
  • Nařízení rady (ES) č. 859/2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (Celex 32003R0859)
  • Nařízení Rady č. 1083/2006/ES ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Celex 32006R1083)
  • Nařízení Rady Evropské Unie č. 2201/2003/ES o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Celex 32003R2201)
  • Nařízení Rady Evropské Unie č. 343/2003/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Celex 32003R0343)
  • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 1612/68/EHS o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Celex 31968R1612)
  • Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii (Celex 32004F0068)
  • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006 , kterým se zavádí program společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu - Progress (Celex 32006D1672)
  • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2005/630/ES, kterým se v souladu se směrnicí Rady 2003/8/ES zavádí formulář pro předávání žádostí o právní pomoc (Celex 32005D0630)
  • Rozhodnutí Rady 2000/375/SVV ze dne 29. května 2000 o boji proti dětské pornografii na internetu (Celex 32000D0375)
  • Rozhodnutí Rady 2006/515/ES ze dne 18. května 2006 o uzavření Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (Celex 32006D0515)
  • Rozhodnutí Rady 2007/252/SVV ze dne 19. dubna 2007 , kterým se na období 2007-2013 zavádí zvláštní program Základní práva a občanství jako součást obecného programu Základní práva a spravedlnost (Celex 32007D0252)
  • Rozhodnutí Rady č. 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (Celex 32006D0702)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Celex 32008L0115)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech (Celex 32008L0052)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí (Celex 32008L0099)
  • Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí (Celex 32001L0040)
  • Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (Celex 32001L0055)
  • Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (Celex 31991L0477)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2003/110/ES o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou (Celex 32003L0110)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (Celex 32003L0008)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny (Celex 32003L0086)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2003/9/ES, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl (Celex 32003L0009)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2004/114/ES o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby (Celex 32004L0114)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2004/81/ES o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány (Celex 32004L0081)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2004/83/ES o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (Celex 32004L0083)
  • Byty, bydlení
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 94/47/ES o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí (Celex 31994L0047)
  • Mezinárodní smlouvy
   • Nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Celex 31958R0001)
   • Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (Celex 32009R0004)
   • Nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozen (Celex 32001R0539)
   • Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě č. 95/553/ES o ochraně občanů Evropské unie prostřednictvím diplomatických a konzulárních zastoupení (Celex 41995D0553)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Celex 32000L0043)
   • Směrnice Rady Evropské unie č. 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Celex 32004L0113)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky (Celex 31994L0080)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (Celex 31993L0109)
  • Práva spotřebitelů
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Celex 32007R1371)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Celex 32002R0178)
   • Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (Celex 32004R2006)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Celex 32011R0181)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Celex 32012R0531)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Celex 32004R1935)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007/ES ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Celex 32007R1370)
   • Nařízení Komise (ES) č. 1304/2003 ze dne 11. července 2003 o postupu používaném Evropským úřadem pro bezpečnost potravin u žádostí o vědecká stanoviska, které mu jsou předloženy (Celex 32003R1304)
   • Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Celex 32004R2230)
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 608/2004/ES o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů (Celex 32004R0608)
   • Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Celex 32007R0834)
   • První směrnice Komise 80/1335/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Celex 31980L1335)
   • Rozhodnutí Komise 2006/502/ES ze dne 11. května 2006, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (Celex 32006D0502)
   • Rozhodnutí Komise 2007/602/ES, kterým se zřizuje skupina pro dialog se zúčastněnými subjekty v oblastech veřejného zdraví a ochrany spotřebitele (Celex 32007D0602)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů (Celex 31999L0094)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Celex 32001L0095)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS (Celex 32007L0045)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (Celex 31998L0006)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES,o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Celex 32000L0031)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Celex 32002L0058)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Celex 32006L0024)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1997/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku (Celex 31997L0007)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (Celex 31999L0044)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Celex 32000L0013)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) (Celex 32002L0019)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Celex 32002L0020)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Celex 32002L0021)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Celex 32002L0022)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES (Celex 32002L0065)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES (Celex 32004L0042)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Celex 32005L0029)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (Celex 32005L0032)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě (Celex 32006L0114)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (Celex 32009L0022)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 94/47/ES o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí (Celex 31994L0047)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/ EHS (Celex 31998L0070)
   • Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami (Celex 32007L0042)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2001/15/ES o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu (Celex 32001L0015)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2002/67/ES o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Celex 32002L0067)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2003/40/ES, kterou se stanoví seznam, koncentrační limity a požadavky na označování složek přírodních minerálních vod a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod (Celex 32003L0040)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2003/80/ES, kterou se stanoví symbol pro trvanlivost kosmetických prostředků uvedený v příloze VIIIa směrnice Rady 76/768/EHS (Celex 32003L0080)
   • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2006/125/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Celex 32006L0125)
   • Směrnice Rady 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (Celex 32001L0114)
   • Směrnice Rady 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (Celex 31985L0374)
   • Směrnice Rady č. 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (Celex 31989L0552)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory (Celex 31985L0577)
   • Směrnice Rady Evropských společenství č. 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (Celex 31990L0314)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Celex 31993L0013)
  • Procesní právo
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Celex 32012L0013)
 • Obchodní právo
  • Doporučení Komise 2008/362/ES ze dne 6. května 2008 ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu (Celex 32008H0362)
  • Jedenáctá Směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu (Celex 31989L0666)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008/ES ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (Celex 32008R0764)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008/ES ze dne 9. července 2008 , kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 13 Průmyslová politika a vnitřní trh (Celex 32008R0765)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2560/2001/ES o přeshraničních platbách v eurech (Celex 32001R2560)
  • Nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 08 Politika v oblasti hospodářské soutěže (Celex 32006R1857)
  • Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Celex 32008R0555)
  • Nařízení Komise (ES) č. 113/2009 ze dne 6. února 2009 o používání určitých tradičních pojmů na etiketách vína dováženého ze Spojených států amerických (Celex 32009R0113)
  • Nařízení Komise č. 720/2008/ES ze dne 25. července 2008 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o skladování a pohyb produktů nakoupených platebními agenturami nebo intervenčními agenturami (Celex 32008R0720)
  • Nařízení Komise č. 800/2008/ES ze dne 6. srpna 2008 , kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Celex 32008R0800)
  • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 1/2004/ES o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh (Celex 32004R0001)
  • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 2868/95/ES, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Celex 31995R2868)
  • Nařízení Komise Evropských společenství č. 802/2004/ES kterým se provádí nařízení Rady č. 139/2004/ES o kontrole spojování podniků (Celex 32004R0802)
  • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 885/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (Celex 32006R0885)
  • Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Celex 32005R1236)
  • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Celex 32001R0044)
  • Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Celex 31999R0659)
  • Nařízení Rady č. 479/2008/ES ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Celex 32008R0479)
  • Nařízení Rady č. 487/2009/ES o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) (Celex 32009R0487)
  • Nařízení Rady Evropské Unie č. 1/2003/ES o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Celex 32003R0001)
  • Nařízení Rady Evropské Unie č. 1346/2000/ES o úpadkovém řízení (Celex 32000R1346)
  • Nařízení Rady Evropské Unie č. 139/2004/ES o kontrole spojování podniků (Celex 32004R0139)
  • Nařízení Rady Evropské Unie č. 2157/2001/ES o statutu evropské společnosti (SE) (Celex 32001R2157)
  • Nařízení Rady Evropské Unie č. 881/2002/ES o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (Celex 32002R0881)
  • Nařízení Rady Evropského Hospodářského Společenství č. 17/62/EHS, První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy (Celex 31962R0017)
  • Nařízení Rady Evropského Hospodářského Společenství č. 19/65/EHS o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě (Celex 31965R0019)
  • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 1017/68/EHS o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Celex 31968R1017)
  • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 1534/91/EHS o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Celex 31991R1534)
  • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 2821/71/EHS o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě (Celex 31971R2821)
  • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 2988/74/EHS o promlčení v záležitostech stíhání a výkonu práva v oblasti dopravy a hospodářské soutěže v Evropském hospodářském společenství (Celex 31974R2988)
  • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 3975/87/EHS, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy (Celex 31987R3975)
  • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 479/92/EHS o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Celex 31992R0479)
  • Rozhodnutí Komise č. 2008/49/ES ze dne 12. prosince 2007 týkající se provádění systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), pokud jde o ochranu osobních údajů (Celex 32008D0049)
  • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2006/504/ES ze dne 12. července 2006, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (Celex 32006D0504)
  • Rozhodnutí Rady 2001/77/ES ze dne 22. prosince 2000 o uplatňování zásad rámcové dohody o financování projektů v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (Celex 32001D0077)
  • Rozhodnutí Rady č. 2008/580/ES ze dne 23. června 2008 o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů na projekty mimo Společenství (sousední země jihovýchodní Evropy, země Středomoří, Latinská Amerika, Asie a Jihoafrická republika) (Celex 32008D0580)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností (Celex 32000L0046)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí (Celex 32001L0024)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny (Celex 32001L0034)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Celex 32003L0071)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Celex 32004L0109)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi (Celex 32007L0036)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Celex 32008L0048)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech (Celex 32008L0052)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (Celex 32008L0092)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008 , kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Celex 32008L0095)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Celex 32009L0072)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Celex 32011L0007)
  • Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2000/35/ES, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Celex 32000L0035)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Celex 32004L0039)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Celex 32009L0065)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění (Celex 32002L0047)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Celex 32002L0087)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností (Celex 32005L0056)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (Celex 32006L0123)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 97/5/ES o přeshraničních převodech (Celex 31997L0005)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů (Celex 31997L0009)
  • Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků (Celex 32006L0111)
  • Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007 kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (Celex 32007L0014)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (Celex 32001L0086)
  • Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o rozdělení akciových společností (Celex 31982L0891)
  • Třetí směrnice Rady Evropských Společenství č. 78/855/EHS založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností (Celex 31978L0855)
  • Veřejné zakázky
   • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2195/2002/ES, o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Celex 32002R2195)
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 1564/2005/ES, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES (Celex 32005R1564)
   • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 1998/2006/ES o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (Celex 32006R1998)
   • Nařízení Rady Evropské Unie č. 352/2006/ES, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1461/93 o přístupu k veřejným zakázkám pro uchazeče ze Spojených států amerických (Celex 32006R0352)
   • Rozhodnutí Komise Evropských společenství č. 2005/15/ES o prováděcích pravidlech k postupu stanovenému v článku 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Celex 32005D0015)
   • Rozhodnutí Komise Evropských společenství č. 87/305/EHS o zřízení Poradního výboru pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek (Celex 31987D0305)
   • Rozhodnutí Komise Evropských společenství č. 93/327/EHS, kterým se stanoví podmínky, za kterých zadavatelé využívající geografické oblasti pro účely průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv musí Komisi sdělovat informace o zakázkách, které zadávají (Celex 31993D0327)
   • Rozhodnutí Rady Evropské unie č. 95/215/ES o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o veřejných zakázkách (Celex 31995D0215)
   • Rozhodnutí Rady Evropských Společenství č. 71/306/EHS o zřízení Poradního výboru pro veřejné zakázky na stavební práce (Celex 31971D0306)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/E (Celex 32009L0081)
   • Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Celex 32004L0017)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Celex 32004L0018)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/115/ES o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti dusevního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Celex 32006L0115)
   • Směrnice Komise č. 2001/78/ES, o použití jednotných formulářů při zveřejňování vyhlášené veřejné zakázky (Celex 32001L0078)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 71/304/EHS o odstranění omezení volného pohybu služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček (Celex 31971L0304)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 89/665/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Celex 31989L0665)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 92/13/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Celex 31992L0013)
 • Ostatní
  • Doporučení Komise č. 2005/11/ES, kterým se doplňuje doporučení 96/129/ES o evropském zbrojním pasu (Celex 32005H0011)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Celex 32008R1333)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1337/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (Celex 32008R1337)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009, ze dne 13. července 2009 , kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Celex 32009R0713)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (Celex 32009R0714)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES (Celex 32009R0078)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013/EU ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie (Celex 32013R0952)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1775/2005/ES o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (Celex 32005R1775)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1980/2000/ES o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky (Celex 32000R1980)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 273/2004/ES o prekursorech drog (Celex 32004R0273)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 45/2001/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Celex 32001R0045)
  • Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (Celex 32001R0068)
  • Nařízení Komise (ES) č. 753/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES, pokud jde o statistiku v oblasti vědy a techniky (Celex 32004R0753)
  • Nařízení Komise Evropských Společenství č. 1277/2005/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Celex 32005R1277)
  • Nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení (Celex 32004R0866)
  • Nařízení Rady Evropské Unie č. 2252/2004/ES o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Celex 32004R2252)
  • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 , kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (Celex 32006D1720)
  • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2003/548/ES o minimálním souboru pronajatých okruhů s harmonizovanými vlastnostmi a o souvisejících normách podle článku 18 směrnice o univerzální službě (Celex 32003D0548)
  • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2005/842/ES o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (Celex 32005D0842)
  • Rozhodnutí Rady 2002/348/SVV o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru (Celex 32002D0348)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (Celex 31999L0093)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS (Celex 32006L0032)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Celex 32007L0002)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění) (Celex 32006L0049)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2000/84/ES o úpravě letního času (Celex 32000L0084)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov (Celex 32002L0091)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/33/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky (Celex 32003L0033)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES (Celex 32003L0054)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES (Celex 32003L0055)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (Celex 32003L0006)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Celex 32003L0098)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS (Celex 32004L0008)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (Celex 32006L0048)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Celex 31995L0046)
  • Směrnice Evropského Parlamentu a Rady Evropských Společenství č. 2004/38/ES, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Celex 32004L0038)
  • Směrnice Komise 2008/63/ES ze dne 20. června 2008 o hospodářské soutěži na trhu s telekomunikačními koncovými zařízeními (Celex 32008L0063)
  • Směrnice Komise č. 2002/77/ES, o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací (Celex 32002L0077)
  • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2003/124/ES, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem (Celex 32003L0124)
  • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2003/125/ES, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o poctivé předkládání investičních doporučení a uveřejňování střetu zájmů (Celex 32003L0125)
  • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2004/72/ES, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a oznamování podezřelých transakcí (Celex 32004L0072)
  • Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Celex 32008L0114)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2004/80/ES o odškodňování obětí trestných činů (Celex 32004L0080)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2005/94/ES o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Celex 32005L0094)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 77/249/EHS o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Celex 31977L0249)
  • Společná akce 97/339/SVV přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o spolupráci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti (Celex 31997F0339)
 • Pojištění
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Celex 32009L0138)
  • Motorová vozidla
   • Doporučení Komise č. 2010/191/EU ze dne 22. března 2010 o rozsahu působnosti a účincích eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla (Celex 32010H0191)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2003/564/ES, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontroly pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Celex 32003D0564)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2004/332/ES, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontroly pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Celex 32004D0332)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2005/849/ES, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontroly pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Celex 32005D0849)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2007/482/ES, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS v souvislosti s kontrolami pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Celex 32007D0482)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (Celex 32009L0103)
  • Nemocenské pojištění
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (Celex 32010L0041)
  • Ostatní předpisy
   • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 1534/91/EHS o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Celex 31991R1534)
   • Nařízení Rady Evropských Společenství č. 2155/91/EHS, kterým se stanoví zvláštní ustanovení pro uplatňování článků 37, 39 a 40 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním (Celex 31991R2155)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2004/6/ES o zřízení Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (Celex 32004D0006)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2004/9/ES o zřízení Evropského výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (Celex 32004D0009)
   • Rozhodnutí Rady Evropských Společenství č. 91/370/EHS o uzavření dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním (Celex 31991D0370)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/92/ES o zprostředkování pojištění (Celex 32002L0092)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Celex 32002L0087)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 94/19/ES o systémech pojištění vkladů (Celex 31994L0019)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 91/371/EHS o provedení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním (Celex 31991L0371)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 91/675/EHS, kterou se zřizuje Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (Celex 31991L0675)
  • Sociální zabezpečení
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Celex 32004R0883)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009/ES ze dne 16. září 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004/ES o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Celex 32009R0987)
   • Nařízení rady (ES) č. 859/2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (Celex 32003R0859)
   • Nařízení Rady č. 1186/2009/ES ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (Celex 32009R1186)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (Celex 32010L0041)
 • Pracovní právo
  • Nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti (Celex 32002R2204)
  • Nařízení Komise (ES) č. 780/2009 ze dne 27. srpna 2009 , kterým se provádí čl. 28a odst. 2 třetí pododstavec a čl. 96 odst. 2 třetí pododstavec pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Celex 32009R0780)
  • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007 , kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008-2013) (Celex 32007D1350)
  • Rozhodnutí Komise 2007/172/ES ze dne 19. března 2007 , kterým se zřizuje skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací (Celex 32007D0172)
  • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2003/8/ES, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání (Celex 32003D0008)
  • Rozhodnutí Rady 85/368/EHS ze dne 16. července 1985 o srovnatelnosti kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy Evropského společenství (Celex 31985D0368)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků (Celex 32001L0025)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (Celex 32005L0045)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Celex 32007L0059)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání (Celex 32008L0104)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (Celex 32008L0106)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (Celex 32008L0094)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 32009L0104)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění) (Celex 32009L0038)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Celex 32009L0052)
  • Směrnice Evropského parlamentu A Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Celex 31998L0005)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Celex 32005L0036)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1999/92/ES o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (patnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31999L0092)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2000/54/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 32000L0054)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství (Celex 32002L0014)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/44/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 32002L0044)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 32003L0010)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Celex 32003L0041)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby (Celex 32003L0088)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) (Celex 32004L0037)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 32004L0040)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2006/25/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 32006L0025)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Celex 32006L0054)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Celex 31996L0071)
  • Směrnice Komise Evropských Společenství č. 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (Celex 32000L0039)
  • Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (Celex 32009L0050)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Celex 31999L0070)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Celex 32000L0078)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (Celex 32001L0023)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (Celex 32001L0086)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2003/72/ES, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (Celex 32003L0072)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 93/103/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech (třináctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31993L0103)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků (Celex 31994L0033)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 96/34/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Celex 31996L0034)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 97/81/ES o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Celex 31997L0081)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31998L0024)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 98/59/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění (Celex 31998L0059)
  • Směrnice Rady Evropského Společenství č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31989L0654)
  • Směrnice Rady Evropského společenství pro atomovou energii č. 302/62/EHS o volném přístupu ke kvalifikovaným povoláním v oblasti jaderné energie (Celex 31962L0302)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 83/477/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 8 směrnice 80/1107/EHS) (Celex 31983L0477)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Celex 31989L0391)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31989L0655)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31989L0656)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 90/269/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance (čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31990L0269)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 90/270/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (pátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31990L0270)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 91/383/EHS kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru (Celex 31991L0383)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 91/533/EHS o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (Celex 31991L0533)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 92/104/ES o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu (dvanáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31992L0104)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31992L0057)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31992L0058)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31992L0085)
  • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 92/91/EHS o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 31992L0091)
  • Pracovní doba a dovolená
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (Celex 32002L0015)
 • Účetnictví
  • Rozhodnutí Rady 2001/77/ES ze dne 22. prosince 2000 o uplatňování zásad rámcové dohody o financování projektů v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (Celex 32001D0077)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Celex 32007L0064)
  • Účetní legislativa
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1606/2002/ES, o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Celex 32002R1606)
   • Nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy (Celex 31970R1108)
   • Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (Celex 31996R2223)
   • Rozhodnutí Rady Evropské Unie č. 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Celex 31999D0468)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Celex 31998L0026)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (Celex 31991L0674)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Celex 31986L0635)
 • Živnostenské podnikání
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Celex 32012R0531)
  • Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (Celex 32001R0070)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Celex 32006L0024)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) (Celex 32002L0019)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Celex 32002L0020)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Celex 32002L0021)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Celex 32002L0022)
 • Životní prostředí
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 850/2004/ES o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Celex 32004R0850)
  • Rozhodnutí Komise č. 2007/530/Euratom ze dne 17. července 2007 o zřízení Evropské skupiny na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem (Celex 32007D0530)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (Celex 32000L0053)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám (Celex 32000L0055)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Celex 32005L0064)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (Celex 32006L0066)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Celex 32008L0068)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (Celex 32008L0092)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Celex 32009L0033)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (Celex 32008L0001)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/ EHS (Celex 31998L0070)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES ze dne 3. září 1996 o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost (Celex 31996L0057)
  • Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole (Celex 32006L0117)
  • Směrnice Rady Evropské Unie č. 1999/32/ES o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS (Celex 31999L0032)
  • hluk
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/30/ES o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství (Celex 32002L0030)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Celex 32002L0049)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Celex 32003L0010)
  • chemické látky a směsi
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (Celex 32004R0648)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Celex 32008R0689)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Celex 32008R1272)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Celex 32006R1907)
   • Nařízení Komise (ES) č. 771/2008 ze dne 1. srpna 2008 , kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Celex 32008R0771)
   • Nařízení Komise č. 1494/2007/ES ze dne 17. prosince 2007 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované skleníkové plyny (Celex 32007R1494)
   • Nařízení Komise č. 1516/2007/ES ze dne 19. prosince 2007 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (Celex 32007R1516)
   • Rozhodnutí Komise 2000/479/ES ze dne 17. července 2000 o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (Celex 32000D0479)
   • Směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (Celex 31986L0609)
   • Směrnice Rady č. 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Celex 31996L0059)
   • Třetí směrnice Komise 83/514/EHS ze dne 27. září 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Celex 31983L0514)
  • odpady, obaly
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Celex 32008R1272)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1013/2006/ES o přepravě odpadů (Celex 32006R1013)
   • Nařízení Komise č. 1418/2007/ES o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Celex 32007R1418)
   • Rozhodnutí Komise č. 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Celex 32000D0532)
   • Rozhodnutí Komise č. 2005/270/ES ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Celex 32005D0270)
   • Rozhodnutí Komise č. 2007/639/ES ze dne 2. října 2007 , kterým se stanoví jednotný formát pro sdělování údajů a informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Celex 32007D0639)
   • Rozhodnutí Rady č. 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES (Celex 32003D0033)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Celex 32008L0098)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Celex 31999L0045)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Celex 31994L0062)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Celex 32002L0095)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2000/76/ES o spalování odpadů (Celex 32000L0076)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Celex 32002L0096)
   • Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Celex 31999L0031)
   • Směrnice Rady 82/711/EHS, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (Celex 31982L0711)
   • Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech harmonizace programů snižování a úplného vyloučení znečišťování odpady z průmyslu oxidu titaničitého (Celex 31992L0112)
   • Směrnice Rady č. 82/883/EHS o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním (Celex 31982L0883)
  • ochrana přírody a ekologická újma
   • Doporučení Komise č. 2007/425/ES ze dne 13. června 2007, kterým se označuje soubor opatření pro prosazování nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Celex 32007H0425)
   • Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (Celex 32009R0107)
   • Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (Celex 32004R0601)
   • Nařízení Rady (ES) č. 812/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98 (Celex 32004R0812)
   • Nařízení Rady č. 338/97/ES ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Celex 31997R0338)
   • Nařízení Rady č. 348/81/EHS o společných pravidlech pro dovoz produktů z velryb a ostatních kytovců (Celex 31981R0348)
   • Rozhodnutí Komise č. 2001/303/ES ze dne 11. dubna 2001 o podmínkách pro tlumení a eradikaci slintavky a kulhavky u ohrožených druhů podle článku 13 směrnice 85/511/EHS (Celex 32001D0303)
   • Rozhodnutí Komise č. 2008/218/ES ze dne 25. ledna 2008 , kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Celex 32008D0218)
   • Rozhodnutí Komise č. 2008/23/ES ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Celex 32008D0023)
   • Rozhodnutí Komise č. 2008/24/ES ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Celex 32008D0024)
   • Rozhodnutí Komise č. 2008/25/ES ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Celex 32008D0025)
   • Rozhodnutí Komise č. 2008/26/ES ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Celex 32008D0026)
   • Rozhodnutí Komise č. 2008/335/ES ze dne 28. března 2008 , kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství ve středozemní biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Celex 32008D0335)
   • Rozhodnutí Komise č. 2008/95/ES ze dne 25. ledna 2008 , kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Celex 32008D0095)
   • Rozhodnutí Rady 82/461/EHS ze dne 24. června 1982 o uzavření Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Celex 31982D0461)
   • Rozhodnutí Rady 82/72/EHS ze dne 3. prosince 1981 o uzavření Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Celex 31982D0072)
   • Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 25. října 1993 o uzavření Úmluvy o biologické rozmanitosti (Celex 31993D0626)
   • Rozhodnutí Rady č. 1999/337/ES ze dne 26. dubna 1999 o podpisu Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů Evropským společenstvím (Celex 31999D0337)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí (Celex 32008L0099)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Celex 32009L0147)
   • Směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách (Celex 31999L0022)
   • Směrnice Rady 83/129/EHS o dovozu kůží z některých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států (Celex 31983L0129)
   • Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Celex 31992L0043)
  • ostatní
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001/ES o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (Celex 32001R0761)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 106/2008/ES o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (Celex 32008R0106)
   • Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Celex 32008R1275)
   • Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (Celex 32009R0244)
   • Nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (Celex 32009R0278)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Celex 32001L0042)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou (Celex 32001L0077)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/30/ES o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě (Celex 32003L0030)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Celex 32003L0004)
   • Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku (Celex 31992L0075)
   • Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (Celex 31996L0082)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 2003/122/EURATOM o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů (Celex 32003L0122)
   • Směrnice Rady Evropské Unie č. 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (Celex 31996L0061)
   • Směrnice Rady Evropských Společenství č. 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Celex 31985L0337)
  • ovzduší
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Celex 32009R0595)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Celex 32007R0715)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009/ES ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Celex 32009R1005)
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 842/2006/ES o některých fluorovaných skleníkových plynech (Celex 32006R0842)
   • Nařízení Komise č. 1494/2007/ES ze dne 17. prosince 2007 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované skleníkové plyny (Celex 32007R1494)
   • Nařízení Komise č. 1516/2007/ES ze dne 19. prosince 2007 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (Celex 32007R1516)
   • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu (Celex 32004D0280)
   • Rozhodnutí Komise Evropských Společenství č. 2004/224/ES, kterým se stanoví pravidla pro podávání informací o plánech nebo programech požadovaných směrnicí Rady 96/62/ES, pokud se jedná o mezní hodnoty pro některé znečisťující látky ve vnějším ovzduší (Celex 32004D0224)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Celex 32008L0050)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Celex 32003L0087)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2004/107/ES o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší (Celex 32004L0107)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES (Celex 32004L0042)
   • Směrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. června 1984 o boji proti znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení (Celex 31984L0360)
   • Směrnice Rady č. 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů (Celex 31975L0324)
  • prevence závažných havárií
   • Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009 , kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (Celex 32009L0071)
  • půda, lesy, geologie, hornictví
   • Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Celex 31986L0278)
  • územní plánování, vlivy na ŽP - EIA, IPPC, IRZ
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006 , kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Celex 32006R0166)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně (Celex 32003L0035)
  • vody
   • Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (Celex 32002R2371)
   • Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (Celex 32004R0601)
   • Nařízení Rady (ES) č. 812/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98 (Celex 32004R0812)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Celex 32006L0118)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Celex 32007L0060)
   • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Celex 32008L0105)
   • Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008 , kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Celex 32008L0056)
   • Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Celex 31986L0278)
 
© 2008-2015 Soft Books, s.r.o.