Soft Books, s.r.o. | Zprávy Alfa9 | Zákony Alfa9 | Eur-lex.cz | Změny zákonů | CzechLegislation.com

  Alfa CD Sledujeme! Najdeme! Ke stažení Podpora
 
Zákony Alfa9 Alfa CD Zákony Alfa9 Sbírka zákonů Alfa9

Sledujeme!

Sledujeme pro vás Sbírku zákonů a každý den sestavujeme tento přehled předpisů.

Předplatitelé programu Alfa CD nebo on-line služby Zákony Alfa9 mají zákony přímo dostupné.

Seznam přehledně zobrazuje, jaké právní předpisy byly uveřejněny ve Sbírce zákonů, které byly novelizovány a které předpisy vstoupily nebo vstoupí v platnost a kdy.

V seznamu uvádíme datum platnosti. Toto zjednodušené označení znamená:

 • datum účinnosti předpisu (u nových, tj. nenovelizovaných předpisů)
 • datum účinnosti poslední novely (u úplných znění)

Datum platnosti tedy označuje datum, od kterého se daným zákonem máme řídit. Je to zjednodušené, nelze zde zahrnout různé výjimky a odchylky stanovené zpravidla v přechodných ustanoveních zákona.

Legenda

 • Takto jsou označeny aktuální předpisy - tj. předpis byl buď publikován v poslední částce Sbírky zákonů, nebo byl takovým předpisem novelizován.
 • Předpis je maximálně týden starý (nebo byl takovým předpisem novelizován).
 • Předpis byl publikován před více než týdnem.
 • Zvýrazněné písmo: předpis se týká oboru, který jste si zvolili v tabulce oborů.

Obory

Zaškrtněte si obor a zvýrazněte tak v seznamu zákony zařazené do tohoto oboru. Pokud je obor šedý, tak v seznamu není žádný zákon do něj zařazený.Seznam byl vytvořen 22.09.2017 07:20:14.

^vZákony, vyhlášky, nařízení vlády...

^v...které vyšly v posledních 30 dnech

nové

 • Rozhodnutí č. 275/2017 Sb., předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky (platí od 28.8.2017)
 • Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 270/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 276/2017 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 278/2017 Sb., o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování (platí od 1.9.2017)
 • Nález č. 282/2017 Sb., Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (platí od 4.9.2017)
 • Nález č. 283/2017 Sb., Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb. (platí od 4.9.2017)
 • Vyhláška č. 287/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů (platí od 13.9.2017)
 • Vyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (platí od 19.9.2017)
 • Zákon č. 305/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 19.9.2017)
 • Zákon č. 289/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 292/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (platí od 30.9.2017)
 • Vyhláška č. 279/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.10.2017)
 • Vyhláška č. 280/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.10.2017)
 • Vyhláška č. 281/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 294/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze (platí od 1.10.2017)
 • Vyhláška č. 288/2017 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar (platí od 4.10.2017)
 • Vyhláška č. 307/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (platí od 4.10.2017)
 • Zákon č. 298/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 4.10.2017)
 • Zákon č. 304/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 4.10.2017)
 • Vyhláška č. 284/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 285/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb. (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 295/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 291/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.12.2017)
 • Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 273/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 274/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 293/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 297/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 301/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb (platí od 3.1.2018)
 • Vyhláška č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon) (platí od 1.9.2018)

^v...které vstoupily v účinnost v posledních 30 dnech

nové

 • Nález č. 282/2017 Sb., Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (platí od 4.9.2017)
 • Nález č. 283/2017 Sb., Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb. (platí od 4.9.2017)
 • Nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie (platí od 2.9.2017)
 • Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra (platí od 1.9.2017)
 • Rozhodnutí č. 275/2017 Sb., předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky (platí od 28.8.2017)
 • Vyhláška č. 209/2017 Sb., o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 237/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů (platí od 3.9.2017)
 • Vyhláška č. 238/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 244/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (platí od 30.8.2017)
 • Vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 270/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 276/2017 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 278/2017 Sb., o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 287/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů (platí od 13.9.2017)
 • Vyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (platí od 19.9.2017)
 • Vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 254/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 257/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 258/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 305/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 19.9.2017)

novelizovaná znění

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou (platí od 13.9.2017)
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (platí od 30.8.2017)
 • Vyhláška č. 31/1995 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 474/2000 Sb. Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva (platí od 3.9.2017)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 492/2005 Sb. o krajských normativech (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (platí od 19.9.2017)
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (platí od 15.9.2017)
 • Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 15.9.2017)
 • Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (platí od 1.9.2017)

^v...které vstupují v účinnost tento měsíc

nové

 • Nález č. 282/2017 Sb., Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (platí od 4.9.2017)
 • Nález č. 283/2017 Sb., Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb. (platí od 4.9.2017)
 • Nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie (platí od 2.9.2017)
 • Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 209/2017 Sb., o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 237/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů (platí od 3.9.2017)
 • Vyhláška č. 238/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 270/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 276/2017 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 278/2017 Sb., o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 287/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů (platí od 13.9.2017)
 • Vyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (platí od 19.9.2017)
 • Vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 254/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 257/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 258/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 289/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 292/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 305/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 19.9.2017)

novelizovaná znění

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 31/1995 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (platí od 1.9.2017)
 • Vyhláška č. 492/2005 Sb. o krajských normativech (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (platí od 1.9.2017)
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze (platí od 2.9.2017)
 • Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi (platí od 2.9.2017)
 • Vyhláška č. 474/2000 Sb. Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva (platí od 3.9.2017)
 • Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou (platí od 13.9.2017)
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (platí od 15.9.2017)
 • Zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 15.9.2017)
 • Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (platí od 19.9.2017)
 • Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (platí od 30.9.2017)
 • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (platí od 30.9.2017)

^v...které vstoupí v účinnost příští měsíc

nové

 • Vyhláška č. 279/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.10.2017)
 • Vyhláška č. 280/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.10.2017)
 • Vyhláška č. 281/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům (platí od 1.10.2017)
 • Vyhláška č. 288/2017 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar (platí od 4.10.2017)
 • Vyhláška č. 307/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (platí od 4.10.2017)
 • Zákon č. 255/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 263/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 294/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 298/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 4.10.2017)
 • Zákon č. 304/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 4.10.2017)
 • Zákon č. 58/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.10.2017)

novelizovaná znění

 • Vyhláška č. 109/1994, kterou se vydává řád výkonu vazby (platí od 1.10.2017)
 • Vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům (platí od 1.10.2017)
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (platí od 1.10.2017)
 • Vyhláška č. 345/1999 Sb. Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (platí od 1.10.2017)
 • Vyhláška č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě (platí od 4.10.2017)
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (platí od 4.10.2017)
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (platí od 4.10.2017)
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách (platí od 4.10.2017)
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (platí od 4.10.2017)
 • Zákon č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (platí od 20.10.2017)
 • Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) (platí od 1.10.2017)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 4.10.2017)

^...které vstoupí v účinnost příští rok

nové

 • Nařízení vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 273/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 274/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb (platí od 3.1.2018)
 • Vyhláška č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (platí od 3.1.2018)
 • Vyhláška č. 80/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2018)
 • Zákon č. 145/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 197/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 198/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 199/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 203/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 247/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 248/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 253/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 256/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 260/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 293/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 297/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon) (platí od 1.9.2018)
 • Zákon č. 301/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)

novelizovaná znění

 • Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (platí od 3.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah (platí od 9.12.2018)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platí od 1.9.2018)
 • Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 302/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 281/2002 Sb. o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 312/2001 Sb. o státních hranicích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (platí od 1.8.2018)
 • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 399/2012 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 408/2010 Sb. o finančním zajištění (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (platí od 1.9.2018)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (platí od 1.9.2018)
 • Zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 
© 2008-2015 Soft Books, s.r.o.