Soft Books, s.r.o. | Zprávy Alfa9 | Zákony Alfa9 | Eur-lex.cz | Změny zákonů | CzechLegislation.com

  Alfa CD Sledujeme! Najdeme! Ke stažení Podpora
 
Zákony Alfa9 Alfa CD Zákony Alfa9 Sbírka zákonů Alfa9

Sledujeme!

Sledujeme pro vás Sbírku zákonů a každý den sestavujeme tento přehled předpisů.

Předplatitelé programu Alfa CD nebo on-line služby Zákony Alfa9 mají zákony přímo dostupné.

Seznam přehledně zobrazuje, jaké právní předpisy byly uveřejněny ve Sbírce zákonů, které byly novelizovány a které předpisy vstoupily nebo vstoupí v platnost a kdy.

V seznamu uvádíme datum platnosti. Toto zjednodušené označení znamená:

 • datum účinnosti předpisu (u nových, tj. nenovelizovaných předpisů)
 • datum účinnosti poslední novely (u úplných znění)

Datum platnosti tedy označuje datum, od kterého se daným zákonem máme řídit. Je to zjednodušené, nelze zde zahrnout různé výjimky a odchylky stanovené zpravidla v přechodných ustanoveních zákona.

Legenda

 • Takto jsou označeny aktuální předpisy - tj. předpis byl buď publikován v poslední částce Sbírky zákonů, nebo byl takovým předpisem novelizován.
 • Předpis je maximálně týden starý (nebo byl takovým předpisem novelizován).
 • Předpis byl publikován před více než týdnem.
 • Zvýrazněné písmo: předpis se týká oboru, který jste si zvolili v tabulce oborů.

Obory

Zaškrtněte si obor a zvýrazněte tak v seznamu zákony zařazené do tohoto oboru. Pokud je obor šedý, tak v seznamu není žádný zákon do něj zařazený.Seznam byl vytvořen 24.11.2017 07:35:32.

^vZákony, vyhlášky, nařízení vlády...

^v...které vyšly v posledních 30 dnech

nové

 • Rozhodnutí č. 357/2017 Sb., prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (platí od 27.10.2017)
 • Rozhodnutí č. 358/2017 Sb., prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky (platí od 27.10.2017)
 • Vyhláška č. 356/2017 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 359/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb. (platí od 1.11.2017)
 • Sdělení č. 369/2017 Sb., Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017 (platí od 7.11.2017)
 • Vyhláška č. 363/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů (platí od 7.11.2017)
 • Zákon č. 364/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. (platí od 7.11.2017)
 • Vyhláška č. 372/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (platí od 13.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb (platí od 14.11.2017)
 • Sdělení č. 378/2017 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (platí od 14.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 368/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů (platí od 15.11.2017)
 • Sdělení č. 380/2017 Sb., Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 (platí od 22.11.2017)
 • Sdělení č. 381/2017 Sb., Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (platí od 22.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 374/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat (platí od 28.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (platí od 28.11.2017)
 • Vyhláška č. 377/2017 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta (platí od 29.11.2017)
 • Zákon č. 366/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (platí od 1.12.2017)
 • Nařízení vlády č. 360/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 354/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018 (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 379/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb. (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 382/2017 Sb. Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 383/2017 Sb., o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 384/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 365/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 367/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 371/2017 Sb.,, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku (platí od 13.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody (platí od 1.4.2018)
 • Vyhláška č. 362/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.4.2018)

^v...které vstoupily v účinnost v posledních 30 dnech

nové

 • Nařízení vlády č. 321/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb. (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 328/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 342/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 368/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů (platí od 15.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb (platí od 14.11.2017)
 • Rozhodnutí č. 357/2017 Sb., prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (platí od 27.10.2017)
 • Rozhodnutí č. 358/2017 Sb., prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky (platí od 27.10.2017)
 • Sdělení č. 369/2017 Sb., Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017 (platí od 7.11.2017)
 • Sdělení č. 378/2017 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (platí od 14.11.2017)
 • Sdělení č. 380/2017 Sb., Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 (platí od 22.11.2017)
 • Sdělení č. 381/2017 Sb., Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (platí od 22.11.2017)
 • Vyhláška č. 284/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 285/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb. (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 334/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 335/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 336/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 337/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních) (platí od 31.10.2017)
 • Vyhláška č. 356/2017 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 359/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb. (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 363/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů (platí od 7.11.2017)
 • Vyhláška č. 372/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (platí od 13.11.2017)
 • Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 261/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (platí od 16.11.2017)
 • Zákon č. 264/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 295/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 364/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. (platí od 7.11.2017)

novelizovaná znění

 • Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařstv (platí od 15.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (platí od 6.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky (platí od 24.11.2017)
 • Vyhláška č. 129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 189/2009 Sb. o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověrení znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních) (platí od 31.10.2017)
 • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli (platí od 7.11.2017)
 • Vyhláška č. 275/1998 Sb. Ministerstva zemědělství o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 286/2012 Sb. o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 434/2004 Sb. o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (platí od 13.11.2017)
 • Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik (platí od 7.11.2017)
 • Zákon č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) (platí od 18.11.2017)
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 16.11.2017)
 • Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (platí od 16.11.2017)
 • Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 16.11.2017)
 • Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 97/1993 Sb. o působnosti Správy státních hmotných rezerv (platí od 1.11.2017)

^v...které vstupují v účinnost tento měsíc

nové

 • Nařízení vlády č. 321/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb. (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 328/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 342/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 368/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů (platí od 15.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 374/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat (platí od 28.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (platí od 28.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb (platí od 14.11.2017)
 • Sdělení č. 369/2017 Sb., Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017 (platí od 7.11.2017)
 • Sdělení č. 378/2017 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (platí od 14.11.2017)
 • Sdělení č. 380/2017 Sb., Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 (platí od 22.11.2017)
 • Sdělení č. 381/2017 Sb., Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (platí od 22.11.2017)
 • Vyhláška č. 284/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 285/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb. (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 334/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 335/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 336/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 356/2017 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 359/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb. (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 363/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů (platí od 7.11.2017)
 • Vyhláška č. 372/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (platí od 13.11.2017)
 • Vyhláška č. 377/2017 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta (platí od 29.11.2017)
 • Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 261/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (platí od 16.11.2017)
 • Zákon č. 264/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 295/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 364/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. (platí od 7.11.2017)

novelizovaná znění

 • Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 275/1998 Sb. Ministerstva zemědělství o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 286/2012 Sb. o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (platí od 1.11.2017)
 • Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (platí od 1.11.2017)
 • Zákon č. 97/1993 Sb. o působnosti Správy státních hmotných rezerv (platí od 1.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (platí od 6.11.2017)
 • Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli (platí od 7.11.2017)
 • Zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik (platí od 7.11.2017)
 • Vyhláška č. 434/2004 Sb. o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (platí od 13.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařstv (platí od 15.11.2017)
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 16.11.2017)
 • Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (platí od 16.11.2017)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 16.11.2017)
 • Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) (platí od 18.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky (platí od 24.11.2017)
 • Nařízení vlády č. 64/2009 Sb. o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat (platí od 28.11.2017)

^v...které vstoupí v účinnost příští měsíc

nové

 • Nařízení vlády č. 312/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 291/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 366/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (platí od 1.12.2017)

novelizovaná znění

 • Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (platí od 1.12.2017)
 • Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah (platí od 10.12.2017)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platí od 1.12.2017)
 • Vyhláška č. 434/2004 Sb. o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 147/2002 Sb. o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (platí od 31.12.2017)
 • Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 1.12.2017)
 • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (platí od 1.12.2017)

^...které vstoupí v účinnost příští rok

nové

 • Nařízení vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 311/2017 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst.3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018 (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018 (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 344/2017 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018 (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 360/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody (platí od 1.4.2018)
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 273/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 274/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb (platí od 3.1.2018)
 • Vyhláška č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (platí od 3.1.2018)
 • Vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu (platí od 3.1.2018)
 • Vyhláška č. 330/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 348/2017 Sb., kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 354/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 362/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.4.2018)
 • Vyhláška č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018 (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 379/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb. (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 382/2017 Sb. Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 383/2017 Sb., o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 384/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 80/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.9.2018)
 • Zákon č. 145/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 197/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 198/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 199/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 203/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 247/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 248/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 253/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 256/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 260/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 293/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 297/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon) (platí od 1.9.2018)
 • Zákon č. 301/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 325/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 327/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 365/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 367/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 371/2017 Sb.,, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 1.1.2018)

novelizovaná znění

 • Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (platí od 3.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (platí od 1.1.2018)
 • Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 10/2000 Sb. Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů (platí od 1.4.2018)
 • Vyhláška č. 134/1998 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah (platí od 9.12.2018)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platí od 1.9.2018)
 • Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 302/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 401/2010 Sb. o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem (platí od 1.1.2018)
 • Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 139/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 156/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 281/2002 Sb. o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 312/2001 Sb. o státních hranicích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (platí od 1.8.2018)
 • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 399/2012 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 408/2010 Sb. o finančním zajištění (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 420/2011 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 452/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (platí od 1.9.2018)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (platí od 1.2.2018)
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (platí od 1.6.2018)
 • Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 3.1.2018)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii (platí od 1.7.2018)
 • Zákon č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (platí od 1.9.2018)
 • Zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (platí od 1.1.2018)
 • Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (platí od 13.1.2018)
 • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (platí od 1.1.2018)
 
© 2008-2015 Soft Books, s.r.o.